Biz hakda

«NUR ASIA» kompaniýasy 2007-nji ýylda esaslandyryldy, we gysga wagtyň içinde özüniň müşderileriniň we hyzmatdaşlarynyň ynamyny gazanmagy başardy. Ýokary hilli harytlary getirmegi we öndürmegi sebäpli, biziň kompaniýamyz Türkmenistanyň bazarynda öňde baryjy orunlary eýeleýär. Dünýäniň öňde baryjy öndürijilerinden ýokary hilli harytlaryň we çig mallaryň saýlap alynmagy bilen, «NUR ASIA» kompaniýasy Türkmenistanyň ýaşaýjylarynyň durmuşynyň amatlylygyny we gigiýenasyny gowulandyrmak babatynda lider bolup durýar.

«NUR ASIA» kompaniýasy şu aşakdaky ugurlarda hyzmat edýär:

1. Dünýäniň öňde baryjy öndürijilerinden ýyladyş ulgamlarynyň satuwy.

2. «Daluw» elektrikli suw ýyladyjylarynyň önümçiligi.

3. «Deňiz» gury we çygly süpürgiçleriniň önümçiligi.

4. Halkara söwda.

«NUR ASIA» kompaniýasy, gelejege seredýän, hemişe ösüp barýan bir kompaniýa bolup, şol bar wagtyň özünde özüniň taryhy we meýdanyna babatynda däpleriniň gorap saklaýar. Ýakyn gelejk ýyllar üçin maksatlary – islendik soraglar üçin jogaplary üpjün etmek üçin, müşderiniň mätäçliklerine has güýçli aksent etmek. Berilýän hyzmatlaryň gowulandyrylmagy we önümiň gowulandyrylmagy üçin, önümçilik proseslerine we işgärler goruna üznüjsiz maýa goýumlaryny ýerine ýetirmek. «NUR ASIA» kompaniýasy, elde eden netijelerinde saklanmany, hemişe täze maksatlara ýetmek üçin gaýrat edýän, döwrebap we ýokary tehnologiki bir kompaniýa bolup durýar. Bu hemişe ösýän we ýene-de ösjek kompaniýa bolup durýar. Bu, kompaniýada işleýän we ony ileri hereket etdirýän adamlar bolup durýar.

Biziň missiýamyz:

«Türkmenistanda öýleriň döwrebap usulda ýyladylmagy we gyzgyn suw bilen üpjün edilmegi üçin harytlary öndürmek we satmak, Türkmenistanyň ilatyny gigiýena önümleri bilen üpjün etmek boýunça lider bolmak».

Biz hil öndürýäris we üpjün edýäris

Biziň hyzmatlarymyz

Dünýäniň öňde baryjy öndürijilerinden döwrebap ýyladyjy ulgamlary.

Daluw

Türkmenistanda öndürilen ilkinji
suw ýyladyjy

Daluw

Gigýena üçin önümler

Deňiz

Bähbitli we makul çözümi

Halkara söwda

Galereya